40 Jahre EC Dortmund am 28.10.2006 in Dortmund

20061028.dortmund01.jpg
20061028.dortmund02.jpg
20061028.dortmund03.jpg
20061028.dortmund04.jpg
20061028.dortmund05.jpg
20061028.dortmund06.jpg
20061028.dortmund07.jpg
20061028.dortmund08.jpg
20061028.dortmund09.jpg
20061028.dortmund10.jpg
20061028.dortmund11.jpg
20061028.dortmund12.jpg
20061028.dortmund14.jpg
20061028.dortmund15.jpg
20061028.dortmund16.jpg
20061028.dortmund13.jpg
20061028.dortmund17.jpg